September 12, 2005

Look at me, ... i'm jazzer...

"Parjo iku lho, senengane india..."

Kalimat itu udah aku dengar sejak semester 1 ! bahkan kalo mau buka arsip lama, udah dari SMA aku kena kalimat itu.

Kalo dihantam dengan kalimat 'SWGTL', mungkin bisa meredam kalimat di atas. Tetapi dengan keprihatinan yang mendalam dalam jiwaku (uhuk...) kenapa sih mesti ada dikotomi jenis musik?

Bagi yang tau Aryo, pasti tau bahwa musik yang disenenginya (gak sekedar punya), jauh lebih banyak daripada india. Hampir semua aliran, ada, dan seneng. Linkin Park, Helloween, Rhapsody, Glenn, Padi, Dewa, Sheila, Didi Kempot, Nur Hana, Opick, Langgam, Dandanggulo, Raihan, Rhicard Mark, MLTR, Mohabbatein, India.*, Dangdut.*, Pop.*, Rock.*, dll, dst... dan aku enjoy dengan itu.

Justru aku kasihan ketika ada temen yang nutup telinga, mukanya pucat pengin muntah, ketika mendengar aku ngeplay musik india...

Di lain pihak, ada yang mengangkat dada, ketika sedang mendengar musik jazz... (hmm... nyindir? iya sih, tapi gak cuma buat seorang)

Teman, aku juga seneng jazz, jadi, SWGTL ;p

Intinya, nikmati musiknya, bukan gengsi dan sensasinya, ok...

September 10, 2005

Basa Basi Bosok

Judul itu istilah yang aku dapat dari seseorang, ... terajana...

Yup, basa-basi, kadang emang udah basi, bosok lagi...

"Kamu gak usah jemput, aku jalan kaki aja..."

"Ya udah aku pulang aja, di sini nanti aku mengganggu kamu..."

Adat ketimuran?
Ah, aku merasa orang timur (apapun istilahnya), aku lahir di sini, Demak, Jawa Tengah, tapi adat seperti itu, justru menghambat sopan dan santun.

Kok bisa?

Iya lah, wong megelne gitu (bagi aku)

Misalnya ada seseorang curhat ke temennya:
"Menurutmu, aku mesti gimana ngadepi masalah ini?"

Orang (yang ngaku orang timur) akan menjawab:
"Ya menurutku itu sih terserah kamu"

DUARR...

Aku pengin ngajak makan orang yang menjawab begitu ketika diajak curhat...

Kalo tentang terserah sih, ya terserah pada aku, itu jelas... tapi kan sebagai manusia, ada batasan kemampuan melihat suatu masalah, sehingga butuh masukan dari manusia lain, yang mungkin lepas dari pengetahuanku...

Ya, uwes... basa-basilah terus... bosok maren!

September 9, 2005

Kidung Purwajati

1.Ana kidung rumeksa ing wengi,teguh ayu luputa ing lara,luputa bilahi kabeh,jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput, geni anemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing kami, guna duduk pan sirna.

2. Sakehin lara pan samja bali, sakehing ama sami miruda, welas asih pandulune, sakehing bradja luput, kadi kapuk tibanireki, sakehing wisa tawa, sato kuda tutut, kayu aeng lemah sangar songing landak, guwaning mong lemah miring, mjang pakiponing merak.

3. Pagupakaning warak sakalir, nadyan artja mjang sagara asat, satemah rahayu kabeh, dadi sarira aju, ingideran mring widhadari, rinekseng malaekat, sakatahing rusuh, pan dan sarira tunggal, ati Adam utekku Bagenda Esis, pangucapku ya Musa.

4. Napasingun Nabi Isa luwih, Nabi Yakub pamiyarsaningwang, Yusuf ing rupaku mangke, Nabi Dawud swaraku, Yang Suleman kasekten mami, Ibrahim nyawaningwang, Idris ing rambutku, Bagendali kulitingwang, Abu Bakar getih, daging Umar singgih, balung Bagenda Usman.

5. Sungsumingsun Fatimah Linuwih, Siti Aminah bajuning angga, Ayub minangka ususe, sakehing wulu tuwuh, ing sarira tunggal lan Nabi, Cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul, pinajungan Adam syara", sampun pepak sakatahing para nabi, dadi sarira tunggal.

6. Wiji sawiji mulane dadi, pan apencar dadiya sining jagad, kasamadan dening Dzate, kang maca kang angrungu, kang anurat ingkang nimpeni, rahayu ingkang badan, kinarya sesembur, winacaknaing toja, kinarya dus rara tuwa gelis laki, wong edan dadi waras.

7. Lamun arsa tulus nandur pari puwasaa sawengi sadina, iderana gelengane, wacanen kidung iki, sakeh ama tan ana wani, miwah yen ginawa prang wateken ing sekul, antuka tigang pulukan, mungsuhira lerep datan ana wani, teguh ayu pajudan.

8. Lamun ora bisa maca kaki, winawera kinarya ajimat, teguh ayu penemune, lamun ginawa nglurug, mungsuhira datan udani, luput senjata uwa, iku pamrihipun, sabarang pakaryanira, pan rineksa dening Yang Kang Maha Suci, sakarsane tineken.

9. Lamun ana wong kabanda kaki, lan kadenda kang kabotan utang, poma kidung iku bae, wacakna tengah dalu, ping salawe den banget mamrih, luwaring kang kabanda, kang dinenda wurung, dedosane ingapura, wong kang utang sinauran ing Yang Widdhi, kang dadi waras.

10. Sing sapa reke arsa nglakoni, amutiha amawa, patang puluh dina wae, lan tangi wektu subuh, lan den sabar sukur ing ati, Insya Allah tineken, sakarsanireku, njawabi nak - rakyatira, saking sawab ing ilmu pangiket mami, duk aneng Kalijaga. Kuwasaning Artadaya

11. Sapa kang wruh Artadaya iki, pan jumeneng sujanma utama, kang wruh namane Artate, masyrik magrib kawengku, sabdaning kang pandita luwih, prapteng sagara wetan angumbara iku, akekasih Sidanglana, Sidajati ingaranan Ki Artati, nyata jati sampurna.

12. Ana kidung reke Ki Artati, sapa wruha reke araning wang, duk ingsun ing ngare, miwah duk aneng gunung, Ki Artati lan Wisamatti, ngalih aran ping tiga, Artadaya tengsun araningsun duk jejaka, mangka aran Ismail Jatimalengis, aneng tengeahing jagad.

13. Sapa kang wruh kembang tepus kaki, sasat weruh reke Artadaya, tunggal pancer lan somahe, sing sapa wruh panu......sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sajagad, ingkang....iku, lamun kinarya ngawula, bratanana pitung dina....gustimu asih marma

14. Kang cinipta katekan Yang Widhhi, kang..... madakan kena, tur rineksa Pangerane, nadyan..... lamun nedya muja samadi, sesandi ing nagara, .....dumadi sarira tunggal, tunggal jati swara, .....aran Sekar jempina

15. Somahira ingaran Panjari, milu urip lawan milu pejah, tan pisah ing saparane, paripurna satuhu, jen nirmala waluya jati, kena ing kene kana, ing wusananipun, ajejuluk Adimulya Cahya ening jumeneng aneng Artati, anom tan keneng tuwa

16. Tigalan kamulanireki, Nilehening arane duk gesang, duk mati Lajangsukmane, lan Suksma ngambareku, ing asmara mor raga jati, durung darbe peparab, duk rarene iku, awajah bisa dedolan, aranana Sang Tyasjati Sang Artati, jeku sang Artadaya

17. Dadi wisa mangka amartani, lamun marta temah amisaya, marma Artadaya rane, duk laga aneng gunung, ngalih aran Asmarajati, wajah tumekeng tuwa, eling ibunipun, linari lunga mangetan, Ki Artati nurut gigiring Marapi, wangsul ngancik Sundara

18. Wiwitane duk anemu candi, gegedongan reke kang winrangkan, sihing Yang kabesmi mangke, tan ana janma kang wruh, yen weruha purwane dadi

21. Sagara gunung myang bumi langit, lawan ingkang amengku buwana, kasor ing Artadajane, sagara sat lan gunung, guntur sirna guwa pesagi, sapa wruh Artadaya, dadya teguh timbul, dadi paliyasing aprang, yen lelungan kang kepapag wedi asih, sato galak suminggah.

22. Jin prayangan pada wedi asih, wedi asih sagunging drubigsa, rineksa siang-dalune, ingkang anempuh lumpuh, tan tumama mring awak mami, kang nedya tan raharja, sadaya linebur, sakehing kang nedya ala, larut sirna kang nedya becik basuki, kang sinedya waluya.

23. Gunung guntur penglebur guweki, sagara sat bengawan sjuh sirna, kang wruh Artadaya reke, pan dadi teguh timbul, kang jumeneng manusa jati, ngadeg bumi sampurna, Yang Suksma sih lulut, kang manusa tan asiha, Sang Yang Tunggal parandene wedi asih, Yang Asmara mong raga.

24. Sagara agung amengku bumi, surya lintang mjang wong sabuwana, wedi angidep sakehe, kang kuwasa anebut, dadya paliyasing prang dadi, paser panah sumimpang, tumbak bedil luput, liwat sakatahing braja, yen linakon adoh ing lara bilahi, yen dipun apalena.

25. Siang dalu rineksa Yang Widhhi, sasedyane tinekan Yang Suksma, kinedepan janma akeh, karan wikuning wiku wikan liring puja samadi, tinekan sedyanira, kang mangunah luhung, peparab Yang Tigalana, ingkang simpen kang tuwayuh jroning ati, adoh ingkang bebaya.

26. Sakehing wisa tan ana mandi, sakehing lenga datan tumama, lebur muspa ilang kabeh, duduk tenung pan ayu, taragnyana tan ana mandi, sambang dengan suminggah, samya lebur larut, ingkang sedya ora teka, ingkang teka ora nedya iku singgih lebur sakehing wisa.

27. Yen kinarya atunggu wong sakit, ejin setan datan wani ngambah, rinekseng malaekate, nabi wali angepung, sakeh ama pada sumingkir, ingkang sedya mitenah, miwah gawe dudu, rinu sak maring Pangeran, iblis na’nat sato mara mati, tumpes tapis sadaya.

Dandang gulo

Lir sarkara, wasianing jalmi
Ambudiya budining sasatnya
Memayu yu buwanane,
Ing reh hardaning kawruh,
Wruhing karsa kang ambeg asih,
Sih pigunane karya,
mBrasta ambeg dudu,
Mengenep nenging cipta,
Wruh unggayaning tindak kang ala lan becik,
Memuji tyas raharja (Kusw)

September 8, 2005

Sangkan Paraning Dumadi

Aku... aku... aku.. ak ... ak. a.. a....

Ingatkah kamu, sehari sebelum kelahiranmu?

Darimana dirimu berasal?

Cambah di rawon nguling? yang dimakan bapakmu lalu menjadi sperma, dan akhirnya menghamili emak?

Atau dari jus wortel yang diminum emak, lalu menjadikanmu tercipta setelah dibuahi bapak?

Wallahu a'lam...

Atau... just like what they said: kamu berasal dari alam Roh

Di manakah itu? siapakah yang pernah ke sana?

Allah berfirman, bahwa alam Roh adalah rahasia dan hanya Dia yang menguasainya (lupa ayatnya, otak ga pernah dicuci nih)

Jadi, sudah pasti, kita berasal dari kehendakNya...

Lalu, ketika tewas, memasuki alam barzah lalu akhirat, siapa yang kita tuju...?

Adakah yang tau?

Entah, mungkinkah Einstein tau?

Wallahu a'lam...

Yang pasti, kita menuju ke tempat yang telah Dia janjikan, surga atau neraka

Ke tempat yang telah disediakanNya

TempatNya

Asal dan Tujuan kita, adalah Dia

Sangkan lan Paraning laku, marang Dumadi

Sangkan Paraning Dumadi

Halaman: « 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 »

[depan]

Pencarian

Komentar Terbaru

November 2018

Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Kategori

Arsip

Aryo Sanjaya

Tinggalkan Pesan

Kisah Mahesa Jenar

Kisah dari Tanah Jawa, tentang perjalanan diri Mahesa Jenar.
Download:
Naga Sasra & Sabuk Inten
atau di sini:
download dari SaveFile.com
Theme by: Magic Paper
Didukung oleh
Movable Type 5.01


Aryo Sanjaya

Sindikasi